Många mötte upp till Forum mötet i Folkets Hus 2003-03-23.

Där fick de bl.a. information från de olika arbetsgruppernas pågående
projekt, såsom trädskydd för alléträden, pergola vid boulebanan, skateboard
ramp vid skolan och en promenadstig från badet till idrottsplatsen.

Lärarna på Östansjö skolan passade också på att visa upp sin repertoar som
de tävlar med i den nu pågående korprocks tävlingen. De har tagit sig till
semifinalen den 25/4 på Frimis Örebro. Då gäller det att vi övriga Östansjöbor
finns där och stöttar dem.

Kommunstyrelsens ordförande Sören Larsson informerade om kommunen i stort och
vad som mer specifikt kommer att hända i Östansjö vad gäller kommunala åtaganden.
Gång och cykelvägen mellan Östansjö och Hallsberg har en hög prioritet och kommer
om allt faller på plats att kunna påbörjas inom de närmaste åren.
Även de planerade medborgarkontoren i kommunens mindre tätorter är något som
är prioriterat. Vad gäller bredband så är det nu nära ett avtal med Skanova
och Sören trodde att vi i Östansjö ska kunna koppla upp oss under hösten.

Vid den efterföljande frågestunden så kom bl.a. ny gymnastiksal, promenadstigar,
IT skylt på kommunskylten vid infarterna, omklädningsrum vid Bäcksjövallen och
inköps resor med buss för pensionärer.

Siv och det nya träskyddet. Sören Larsson informerar. Rockbandet.
Siv Palmgren startat mötet och visar nya träskyddet.
Kommunstyrelsens ordförande Sören Larsson informerar.
East Lake Star Wiev rockar loss.