Ett samhälle växer framLaggartorps station 1882 - 1906
Laggartorps station

Den 1:a augusti år 1862 invigdes bandelen Töreboda - Hallsberg, därvid fick Laggartorp en banvaktstuga.
År 1881 hade ortsbefolkningen ett sammanträde för att hos järnvägsstyrelsen begära att få en hållplats till Laggartorp. Frågan drevs hårt av handelsmännen och en petition insändes av Erik Bergsten. Anläggningen beviljades mot villkor att intressenterna skulle bekosta anläggningen och då den var färdig överlämna den till järnvägen. Persontågen och två andra tåg i vardera riktningen skulle få göra uppehåll för resandes på och avstigning. Ritningen för byggnad av bostad, väntrum, biljettförsäljning samt utläggande av plattform av trä, 100 fot lång och 4 fot bred lämnades av järnvägen. Anbudet antogs av intressenterna. Timmer, plank och bräder m.m. lämnades av lantbrukarna och penningbidrag insamlades medels teckningslistor. Arbetet påbörjades omedelbart.

Den 2 februari 1882 öppnades en hållplats i östra Viby vid Laggartorp utmed västra stambanan, detta blev sedermera början till Östansjö. Ursprungligen fanns i trakten tre bebyggelser, två gårdar, Gatugårda och Laggartorp samt byn Tystinge. Kring Laggartorp utvecklades så småningom ett litet centrum med hantverkare i mestadels nybyggda hus och en rad affärer. Det fanns en gammal ramsa på Laggartorpstiden som löd sålunda: "9.10 går tåge mot Laggartorp, du ska le titta ut och varsnar du någe ska du le veffta".

År 1896 var det en stor fältmanöver i Viby, Hardemo, Kumla och Hallsberg. Då uppsattes en pumpstation vid Laggartorp, där vatten togs från sjön. Denna pumpstation var uppsatt att ha i reserv för den händelse att vattnet skulle strejka i Hallsberg. Alla militärtågen hade i tidtabellen 10 minuters uppehåll för vattentagning. De flesta av tågen tog ej något vatten utan fortsatte till Vretstorp, där tågen stannade och trupperna avlastades. Många av manskapet blev efter vid pumpstationen då de litade på 10 minuters uppehållet, dessa fick sedan gå till fots till Vretstorp där de hade sin förläggning. Vid pumpstationen arbetade två stationsskrivare från Malmö, två stationskarlar från Jönköping samt en pumpare från Göteborg. Pumpstationen togs ned efter manövern.

Den 1/6 1902 öppnades även en poststation i Laggartorp.

Hallsbergsvägen 88 var tidigare Laggartorps soldattorp där soldaten Lagg bodde. Väster om Tystinge 2:2 intill bäcken fanns förr en kvarn och omkring år 1910 monterades bostadshuset ner och fraktades till Laggartorp där det sattes upp på fastigheten Sandhem Hallsbergsvägen 92.

Östansjö station 1907- 1922

År 1905 inlämnade ortsbefolkningen till järnvägsstyrelsen en ansökan att få hållplatsen utökad med ett lastspår samt godsmagasin för godsbefordran av styckegods. Detta föranledde att järnvägen företog mätningar och avvägningar både vid Laggartorp och vid Östansjö. Den senare platsen ansågs lämpligast för utläggning av spår emedan anläggningen kunde göras billigare. Hållplatsen vid Laggartorp ansågs av någon anledning inte så lämplig. Skolläraren Bergström och skohandlare Isak Karlsson Gatugårda drev hårt frågan om en flyttning av stationen. Svar från järnvägsstyrelsen om att Östansjöförslaget antogs, om intressenterna lämnade mark gravationsfri och gratis, i vilket fall järnvägsstyrelsen skulle anlägga spår, lastkaj och godsmagasin. Förslaget antogs av ortsbefolkningen som inköpte mark av Aron Widestrand (Östansjö gård), som även lämnade del därav gratis. Något bidrag erhölls av Viby och Hardemo kommuner. Resten tecknades av ortsbefolkningen. Vid 1906 års riksdag begärde järnvägsstyrelsen anslag för anläggningen, som även beviljades. På sommaren 1906 började arbetet med schaktningen för att anläggningen skulle vara färdig att tas i bruk 1 januari 1907. I slutet av november 1906 så flyttades stationen per järnvägsvagn till en plats ca 50 m öster om gamla järnvägsövergången. Den 1:a januari 1907 öppnades den nya håll och lastplatsen i Östansjö, väntrum och expedition var ej färdiga att tas i bruk. Väntrum och expedition ordnades i den från Laggartorp nedflyttade bostaden Det var också nu som bebyggelsen tog fart i det som i dag är Östansjö centrum.
Före detta datum så fans det endast en gård med detta namn och det är alltså från denna gård som vi fått vårt ortsnamn.
Vi kan alltså se framemot att 2007 01 01 fira 100 årsjubileum!


Östansjö station med Åke Petterssons och Annelund i bakgrunden. Järnvägstjänstemän framför stationen.
Östansjö station med Åke Petterssons och Annelund i bakgrunden. Järnvägstjänstemän framför stationen.Ännu en flytt

Stationshuset ansågs med tiden för lite och ännu en gång flyttade man plats för stationen. 1922 så byggdes en ny station ca 100 längre österut.
Frågan är nu, var ska vi bygga nästa station ?

Östansjö station 1924
Östansjö station 1924Källa:
LOKALHISTORISK LÄSNING för Örebro län nr 6 (Anne-Marie Lenander Fällström)
Från Råtorp till Sannahed av Karl Östlund
Fotografierna finns i privat ägo