ÖSTANSJÖ Vision 2010 ÖSTANSJÖ

I Östansjö vill folk bo. Det under många år sjunkande befolkningstalet har vänts till en uppgång. Det är framför allt det stora engagemanget i utvecklingen av samhället som har gjort Östansjö till en populär bostadsort.
Att detta engagemang också gjorde det möjligt att arrangera bomässan "Att leva och bo i det lilla samhället" har säkert också bidragit till den positiva befolkningsutvecklingen. Det gamla talesättet "det går allriiiii" har vänts till "allting är möjligt".

Demokratin i Östansjö har utvecklats genom EU projektet "Forum Östansjö". Vi har hittat nya former för dialog och inflytande för alla invånare. En av de viktigaste bitarna har varit att öppna informationsvägarna med hjälp av it. Men även möjligheterna att träffas har stimulerat till nytänkande.
Forum Östansjö har många nya och intressanta sätt att ta sig an frågor som rör invånarna och samhällsplaneringen.
Enskilda invånare eller organisationer, föreningar och företag, för samtal och inflytande på ett strukturerat sätt i det nya Forum Östansjö.

Det är också enkelt att bo i Östansjö. Vi har fått ett medborgarkontor med kundservice i affärshuset "träffpunkten". Många människor kan enkelt ta sig dit, och på ett naturligt sätt löses många frågor snabbt och lätt.
Den interaktiva presentationen av samhället som bostadsort är mycket uppskattad av bostadsletare.
Det nya och annorlunda sättet att personligt ta emot och hälsa nyinflyttade välkomna, har starkt bidragit till att Östansjö ofta nämns med positiva ord.

Kommunikationerna med omkringliggande orter har lösts med bl.a. bilpol, samåkning, minibussar och inte minst det nya miniexpresståget som tar oss till Örebro på ca 15 minuter.

Det havsnära boendet i Östansjö, är visserligen ett minne blott. Den rest av Yoldiahavet som vi har kvar i form av "Östansjöhavet" (Bäcksjön) ger stora livskvaliteter. Tomter för villa och radhus boende har skapats med en magnifik utsikt över vårt fornhistoriska "hav".

Företagande och Östansjö är kanske inte vad man sammankopplade för några år sedan. Skolan som numera drivs med ett stort lokalt inflytande/engagemang har med stor framgång sålt färdiga lektionsidéer till andra skolor. Detta har skapat många nya arbetstillfällen. Östansjö har blivit en plats som nämns med respekt inom utbildningskretsar.
Med hjälp av upplevelseträdgårdarna har den i dag så blomstrande trädgårds/natur verksamheten, vuxit sig stark i Östansjö. Den positiva utvecklingen av samarbetsformerna mellan samhälle - näringsliv har gjort, att företagen vill synas och delta i marknadsföringen samt dela ansvar för aktiviteter och arrangemang.

Vi har sedan många år ett färdigt samhällsnät för IT-kommunikation. Den lokala hemsidan för samtal, information och utbyte av åsikter är en naturlig elektronisk mötesplats för våra invånare, företag och föreningar. Vi har tagit avgörande steg för att förverkliga "24-timmars kommunen", vilket innebär att man har tillgång till kommunens service och information dygnet runt på Internet.

Vårt samhälle börjar bli mångkulturellt. Efter en medveten satsning så har flera familjer från andra länder bosatt sig här.Detta har bidragit positivt på många områden bl.a. skolan, kulturen, idrotten och företagandet.
Ett roligt exempel är våra internationella matlagnings kvällar, där recept och idéer byts.

Föreningslivet i Östansjö är rikt förgrenat och har ett brett utbud, där alla åldrar kan finna en plats. När den nya aktivitetsanläggningen intill Bäcksjön blev klar så var detta ett lyft för samhället. Många enskilda personer eller föreningar utifrån, tar sig gärna till Östansjö för att utnyttja det vackra och spännande aktivitetshuset.
Kyrkan som alltid varit stark i samhället har öppnat sina portar för samtal och kunskap om olika religioner och kulturer. Deras utåtriktade internat- kursverksamhet lockar såväl ungdomar som äldre från hela Sverige.

Kulturen är en annan viktig del av boendet i Östansjö.Aggers hus med sitt spännande utbud av aktiviteter, har blivit en träffpunkt för hela Närke.
Konstpromenaderna är uppskattade av många länsbor.
En viktig faktor för kulturens utveckling är att det satsas på det nya begreppet deltagarpublik. Att så många i dag på något sätt är engagerade i någon form av kulturyttring är en av de viktigaste drivfjädrarna för hela samhällets utveckling.
Nöjesutbudet med sina olika temakvällar, är ett starkt samanhållande kitt för samhället.

Barnomsorgen är väl utbyggd och klarar av att tillgodose efterfrågan på dygnets alla 24 timmar.

Skola/Utbildning i Östansjö har genom sin satsnig på naturskola, fått en utveckling som har gett återklang även internationellt. EU lyfte fram skolan som ett av de mest lyckosamma projekt som genomförts på skolområdet. Hela samhället har genom skolan fått många internationella kontakter.

Äldreomsorgen i Östansjö. Vi arbetar aktivt med föreningar i den förebyggande äldreomsorgen. Detta har lett till minskat behov av institutionsboende och hemtjänst. En alternativt driven bo-kvar-service och hemservice är ett accepterat och vanligt inslag i äldreomsorgen.
Vi har kommit en bra bit i vårt arbete att undanröja handikappande miljöer och attityder för funktionshindrade.

Östansjö har genom sitt starka utvecklingsengagemang bildat skola för många andra samhällen. Detta har starkt bidragit till att utflyttningen från landsbygd till städer har vänt. Det internationella samarbetet har också betytt mycket för Östansjö. Det har varit genom en rad olika aktiviteter där skola, vänorter, it, mm spelat stor roll.
Östansjös kontaktyta har ytterligare synliggjorts genom aktiviteter/evenemang inom det av EU sponsrade demokratiutvecklingen "Forum Östansjö".

Miljöarbetet har lett till att vi har tagit flera steg mot ett kretsloppssamhälle. Vi arbetar i samverkan mellan medborgare, företag och föreningar för att verkligen åstadkomma en förändring i både attityder och handlingar.


Att denna vision som skrevs våren 2002 har blivit verklighet år 2010 beror på två små bokstäver - vi.